fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την σελίδα μας

Στην Εταιρία μας με το διακριτικό τίτλο “ΑΛΑΣ”, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης κι εδρεύει στην Θεσσαλονίκη της Ελλάδας στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 214, και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 129063206000  (σωρευτικά καλούμενη εφεξής “Εταιρία”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας») και λειτουργεί στον παρόν ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θεωρούμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα δικαιώματά σας που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις μας.

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε καθημερινά τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

1. Αντικείμενο του παρόντος κειμένου:

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στόχο έχει να σας ενημερώσει για το ποιες προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να συλλέξει η Εταιρία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας https://alasresto.gr, ως και για τον τρόπο με τον οποίο τις συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, προστατεύουμε κι εν γένει τις επεξεργαζόμαστε. Εκτενείς πληροφορίες παρέχονται και ως προς τα δικαιώματα που  κατέχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Όπου στο παρόν κείμενο, γίνεται χρήση του β’ πληθυντικού προσώπου, τούτο αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς.

Η Εταιρία μας έχει συμμορφωρθεί πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και με τον ν. 4642/2019, ως και με το γενικότερα ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και εφαρμόζει με συνέπεια τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του άρθ. 5 του Κανονισμού (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

2. Τρόπος συλλογής κι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν εσείς τα αποστέλλετε απευθείας σε εμάς (λ.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή αποστέλλοντάς μας e-mail), όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (λ.χ. συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σας προκειμένουν να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας), καθώς και χρησιμοποιώντας cookies. Σας ζητούμε πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή για να λάβετε μέρος σε προωθητικές ενέργειες.

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, προτού αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες του, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

3. Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία μας συλλέγει στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις που άπτονται των περιπτώσεων του άρθ. 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

  • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα ονομετεπώνυμο κ.ά.) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου), κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – φόρμας στην ιστοσελίδα μας για χρήση των υπηρεσιών μας ή ακόμα και το username εγγεγραμένου χρήστη, ο κωδικός και η ημερομηνία εγγραφής για την εγγραφή σας στον ιστότοπο και τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας, την οικειοθελή εγγραφή σας σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ, να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας, ή τέλος για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και προωθητικές ενέργειες κλπ,
  • πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις και την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser), η γεωγραφική σας θέση κλπ,
  • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου μας, που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο, την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο, και άλλες στατιστικές πληροφορίες γενικά από τους χρήστες μας, τις οποίες συλλέγουμε με τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων, όπως τα cookies,
  • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς, π.χ. μέσω της επικοινωνίας μας μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για σχόλια, παρατηρήσεις, αξιολογήσεις  κλπ.

4. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Ενδεικτικά χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις προαναφερόμενες στο προηγούμενο κεφάλαιο περιπτώσεις με σκοπό τη(ν):

1) διαχείριση του ιστοτόπου και του εστιατορίου μας,

2) προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς,

3) εκτέλεση της παραγγελίας σας δια του ιστότοπού μας επί των διαθέσιμων προϊόντων μας. Τα δεδομένα που υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία και είναι απαραίτητα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπρόσθετες πληροφορίες δύνανται επίσης να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς από εσάς και φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (“pick up οδηγίες”). Δεν έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις πληροφορίες που τίθενται προαιρετικά.

4) αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με την παραγγελία σας και γενικότερα διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι.

5) αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών.

6) αποστολή διαφημίσεων, ενημερώσεων και λοιπών προσφορών. Θα λάβετε προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφήμιση, κουπόνια και προσφορές) και αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ειδήσεων βάσει χρήσης, μόνο εφόσον το ζητήσετε ενεργοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στην ιστοσελίδα μας. Αυτό αφορά τόσο τα μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους πελάτες) όσο και τα εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται μόνο σε εσάς ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, προωθητικά μηνύματα) βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση του ιστότοπού μας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τον αριθμό και το περιεχόμενο των παραγγελιών σας κλπ. Αντίστοιχα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υποδηλώνει την ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποια παρεχόμενα προϊόντα ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας κατά την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

Εν συνόλω, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να οργανώσουμε προωθητικές ενέργειες μόνο έπειτα από τη συμμετοχή σας σε αυτές και αφού μας εξουσιοδοτήσετε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την προωθητική ενέργεια. Σε κάθε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε θα είναι διαθέσιμοι σε εσάς οι όροι και οι προϋποθέσεις και θα σας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε όμως ανά πάσα στιγμή να μας ενημερώσετε αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο, ως και τις διαφημιστικές επικοινωνίες και προωθητικές ενέργειες. Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

7) παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες). Δείτε παρακαλώ την πολιτική μας σχετικά με τη χρήση cookies σε επόμενο κεφάλαιο.

8) διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

9) επιβεβαίωση της συμμόρφωσής σας με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας).

5. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων όταν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:

A. Εκτέλεση σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με βάση τους τιθέντες όρους χρήσης. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις σας για κάθε υπηρεσία, όπως είναι υποβολή της παραγγελίας σας για τα διαθέσιμα στον κατάλογο προϊόντα της επιλογής σας και η διεκπεραίωση αυτής με βάση τις ανάγκες σας ή η εξυπηρέτηση και υποστήριξη των χρηστών και πελατών μας.

B. Η συμμόρφωση με νομική μας υποχρέωση:

Η Εταιρία μας δεσμεύεται από ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις και αφορούν στην καταπολέμηση φαινομένων όπως η πλημμελής προστασία ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές, και να εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις οδηγίες τους. Τέτοιες υποχρεώσεις και απαιτήσεις μάς επιβάλλουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να είμαστε σε θέση, σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο ύποπτο συμβάν, να προβούμε σε επαλήθευση ταυτότητας, συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις/εντάλματα, αναφορά προς τις αρχές, αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ.

Γ. Η προστασία έννομου συμφέροντος

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς και στηρίζονται σε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο, όπως η πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή απάτης κατά τις συναλλαγές ή κακόβουλης χρήσης των πληροφοριών της Εταιρίας  και της ιστοσελίδας μας ή για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των συστημάτων μας, η αποστολή διαφημιστικών, ενημερωτικών ή προωθητικών επικοινωνιών σε εσάς, η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των εγγεγραμμένων χρηστών μας, η επιδίωξη νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον σας να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα σας, η δημιουργία νέων διαθέσιμων προϊόντων και η επέκταση/διαχείριση των υπηρεσιών μας και η επικοινωνία αυτών στους πελάτες μας, η παροχή τεχνικής υποστήριξης κ.ά.

Δ. Η συγκατάθεσή σας:

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία προσωπικών σας πληροφοριών (εκτός από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας όπου δόθηκε η ανωτέρω συγκατάθεση και αλλάζοντας την επιλογή σας. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

Ειδικότερα, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες για εσάς για να σας προσφέρουμε μια κορυφαία προσωποιημένη εμπειρία ώστε να μπορέσετε να βρείτε ευκολότερα αυτό που ψάχνετε ή για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση cookies θα βρείτε κατωτέρω στο κεφάλαιο “Πολιτική Cookies”. Επίσης, κατά την απλή αναζήτηση συνεργαζόμενων καταστημάτων μπορείτε να επιτρέψετε στο φυλλομετρητή σας να μας γνωστοποιήσει με αυτοματοποιημένο τρόπο την ακριβή τοποθεσία σας (στίγμα). Θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας αυτή, προκειμένου να σας προβάλουμε καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να αφαιρέσετε την τοποθεσία αυτή και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μόνο απευθείας από τις ρυθμίσεις απορρήτου τοποθεσίας του φυλλομετρητή σας. 

6. Διάρκεια διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να παρεκταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα: 1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο και δη την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, τηλεπικοινωνιακή και λοιπή νομοθεσία ( για παράδειγμα λάβετε υπ’ όψη ότι νομικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια), 2. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και 3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης, την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου ή τη συμμόρφωσή μας με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών).

Μετά το πέρας της περιόδου διατήρησης ή εάν κάποιος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του και δεν εκκρεμεί κάποια δικαστική ή άλλη αμφισβήτηση ή έννομο συμφέρον ή νόμιμη υποχρέωσή μας που να απορρέει από την παροχή υπηρεσιών μας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται το συντομότερο δυνατόν ή θα ανωνυμοποιούνται.

7. Προστασία ανηλικότητας:

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Συμμορφούμενοι με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

8. Πολιτική Cookies:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” (persistent cookies) ή cookies “σύνδεσης” (session cookies): ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από το χρήστη, ένα cookie σύνδεσης από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Εμείς στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies που εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών take away μέσω του ιστοτόπου μας με τον ασφαλέστερο και ευχερέστερο τρόπο για τους χρήστες, όπως, π.χ. (α) η ταυτοποίηση των χρηστών ως εγγεγραμμένων, (β) η διατήρηση των στοιχείων που εισάγουν οι χρήστες κατά τις προηγούμενες επισκέψεις τους στην ιστοσελίδα για την ευχερέστερη και ορθή εισαγωγή τους κατά την επόμενη επίσκεψη ή και (γ) για να μοιραστούν πληροφορίες ή περιεχόμενο μέσω δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης των οποίων είναι εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες.

Οι κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε και ο σκοπός χρήσης της κάθε κατηγορίας είναι οι εξής:

α. Αναγκαία: Πρόκειται για τα απαραίτητα cookies για την περιήγηση του χρήστη στο website, όπως για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή για να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο.

β. Προτιμήσεις: Αποθηκεύουν επιλογές και ρυθμίσεις του χρήστη με σκοπό να παρέχουν μια πιο λειτουργική και εξατομικευμένη περιήγηση και να βελτιώνεται η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.

γ. Στατιστικά: Τα cookies αυτά αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του website από τους χρήστες και καταγράφουν στατιστικά επιδόσεων και σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το website μας.

δ. Εμπορικής προώθησης: Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τα καταστήματα και τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.

Πως θα γίνεται η αποδοχή των cookies;

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν πάντως να μη δεχτείτε cookies. Για παράδειγμα:

α. στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους”

β. στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους”; και

γ. στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”.

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου σας.

Μπορείτε να διαγράψετε επίσης cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας —για παράδειγμα:

α. στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835);

β. στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και

γ. στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”.

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε Google Analytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εφόσον το αποδεχθείτε ένα cookie εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για εμάς και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect. Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας, μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την χρήση δεδομένων με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

9. Γνωστοποίηση σε τρίτους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας. Όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας και μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, εμείς δεν διαβιβάζουμε ούτε μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, ούτε μεταξύ εταιριών του ομίλου, ούτε με τρίτους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται για να να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, αλλά και τα λοιπά αιτήματά μας σχετικά με τις λοιπές υπηρεσίες μας ή για να σας προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας σας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο δε της παροχής των λοιπών υπηρεσιών μας (όπως επεξεργασία των συναλλαγών, ικανοποίηση των αιτήσεων για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, λήψη και αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, ανάλυση δεδομένων, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή εκτέλεση άλλων καθηκόντων κλπ), αποδέκτες των προσωπικών σου δεδομένων μπορεί να είναι και οι ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας:

– πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης και μέτρησης επιδόσεων της ιστοσελίδας μας, όπως η Google, καθώς και πάροχοι διαδικτυακών χαρτών όπως η GoogleMaps. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.

– πάροχοι υπηρεσιών δικτύων δεδομένων για τη διασύνδεση των υποδομών μας με το internet.

– συνεργαζόμενες εταιρίες επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαχείρισης της επικοινωνίας μας μαζί σας. Τα δεδομένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ από τις εταιρίες αυτές.

– λοιπές κατηγορίες συνεργατών στους οποίους ενδέχεται να απαιτηθεί κατά περίπτωση η διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας υπηρεσιών διαφήμισης, marketing, υποστήριξης πελατών κλπ.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη (ΓΚΠΔ 2016/679) και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Πλην όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων τις υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας, όταν είναι απαραίτητο, για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη υπηρεσία, πληρωμή ή κράτησή σας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός, και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενδεχομένως δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα κ.λ.π. αλλά βασιζόμαστε σε τότε αποφάσεις επάρκειας της ΕΕ, εταιρικούς δεσμευτικούς κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις ή εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή προκειμένου να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.), εκπληρώνοντας νόμιμη υποχρέωση ή δικαίωμά μας.

10. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Στην εταιρία μας αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητάς σας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία και λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, περιοδικοί έλεγχοι κλπ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από εμάς είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό μας, θα είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και θα διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές μας, αλλά και όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, επιλέγεται προσεκτικά, ώστε να παρουσιάζει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών και να διασφαλίζεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει τους προαναφερόμενους σκοπούς υπό την καθοδήγησή μας. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

11. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Εμείς και οι συνεργάτες μας ( Google, Facebook) αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ( Google, Facebook) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας ( Google, Facebook). Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν από τη συγκατάθεσή σας ή να αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο.

12. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

1. Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να ενημερωθείτε από εμάς για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, ποιοι είναι οι αποδέκτες αυτών, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία μας στα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος στοιχεία επικοινωνίας μας.

2. Διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

3. Διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ή στις λοιπές σχετικές περιπτώσεις του παρόντος κεφαλαίου.

4. Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν ναι μεν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, οφείλουμε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή ότι χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών μας αξιώσεων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

5. Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

a. δεν είναι ακριβή (μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους),

b. έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

c. δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,

d. μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

Πριν από την τυχόν άρση του περιορισμού επεξεργασίας που έχετε ζητήσει, θα ενημερωθείτε από εμάς προσωπικά.

6. Λήψης αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

7. Ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις επιλογές σας στο κάτω μέρος της Πολιτικής Cookies της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, αναφορικά με το ακριβές σας στίγμα μέσω φυλλομετρητή, μπορείτε να αφαιρέσετε την τοποθεσία αυτή και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, απευθείας από τις ρυθμίσεις απορρήτου τοποθεσίας του φυλλομετρητή σας.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα αυτά τυχόν γνωστοποιήθηκαν από εμάς, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο  επόμενο κεφάλαιο. Λάβετε υπόψην ότι για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορούμε να ζητήσουμε την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, και λαμβανομένων υπόψη των τυχόν διοικητικών εξόδων για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας. Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα,  η Εταιρία μας οφείλει να απαντήσει το αργότερο εντός 1 μηνός και είτε θα ικανοποιήσει το αίτημα είτε θα το απορρίψει αιτιολογημένα. Σε  περίπτωση καθυστέρησης ιδίως λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων, η προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από το χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ η απάντησή μας θα πρέπει να συνοδεύεται (είτε έχει γίνει δεκτό είτε έχει απορριφθεί) από ειδική αναφορά και επίκληση του λόγου και των συνθηκών που είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση.

13. Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας μας:

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Εταιρία μας, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι:

Επωνυμία: ΧΡΙΣΜΑ Ε.Ε.

e–mail: info@alasresto.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 214, Θεσσαλονίκη, 55133

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313050300

14. Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και συνεχίζει να θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

15. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας:

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρούμε και να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή ώστε να συμπεριλαμβάνουμε ττις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς η τεχνολογία αλλάζει και η Εταιρία μας προσαρμόζεται σε νέα επιχειρηματικά αλλά και δικαιικά δεδομένα. Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της ιστοσελίδας μας (π.χ. με ευδιάκριτο μήνυμα) ή ενδέχεται να σας στείλουμε ακόμα και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να βρίσκετε πάντα την παρούσα Πολιτική ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα μας.

Η ισχύς της παρούσας Πολιτικής ξεκινάει στις 2/11/2020.

Scroll to Top